Κλείσιμο

Όροι Χρήσης

Το Tourism.gr σας βοηθάει να προσελκύσετε εκατομμύρια ταξιδιώτες προκειμένου να αυξήσετε τον Τζίρο σας και να ενισχύσετε το όνομά σας και την εταιρική σας Φήμη!

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ATDIGITAL IKE», σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «www.tourism.gr».

Στην ιστοσελίδα προβάλλονται προσφορές τρίτων διαδικτυακών τόπων για προϊόντα ή υπηρεσίες . Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μεταφέρεται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό περιβάλλον, στo οποίo εμπεριέχεται η προσφορά, προκειμένου να επωφεληθεί αυτής σύμφωνα με τους εκεί ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Το tourism.gr έχει ως σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές στο διαδίκτυο. Αποτελεί ουσιαστικά την επισκόπηση όλων των διαδικτυακών τόπων, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών είτε σε ειδικές εκπτωτικές τιμές είτε οχι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα αγοράς απευθείας από την ιστοσελίδα προϊόντων/υπηρεσιών Τρίτων Προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κάθε φορά μαζί με την εκάστοτε προσφορά. Για την ενεργοποίησή της τελευταίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Αγοραστών που έχει ορισθεί από τον Προμηθευτή ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του. Η Εταιρία χορηγεί στους χρήστες της ιστοσελίδας που συμμετείχαν επιτυχώς Κουπόνια (ηλεκτρονικές βεβαιώσεις), με την επίδειξη των οποίων ο Προμηθευτής υποχρεούται, ως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω  υπό την ενότητα 2 β, να παράσχει στον αγοραστή το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ως άνω είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφομένων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας.

1.    Έννοιες

  • Εταιρεία: η εταιρεία με την επωνυμία «ATDIGITAL IKE»,
  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.tourism.gr».
  • Προωθούμενος Τόπος: Ο διαδικτυακός τόπος, του οποίου η προσφορά προβάλλεται και στον οποίο μεταφέρεται ο επισκέπτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή.
  • Αγοραστής: κάθε χρήστης, ο οποίος μεταφέρεται μέσω της παρούσας στο διαδικτυακό περιβάλλον, στο οποίο εμπεριέχεται η προσφορά, προκειμένου να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία σύμφωνα με τους εκεί ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, ή συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα και αγοράζει Κουπόνι για προϊόν/υπηρεσία τρίτου Προμηθευτή
  • Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του στις ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπει το tourism.gr ή προωθεί αυτά του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στην παρούσα ιστοσελίδα, δίδοντας τη δυνατότητα απευθείας αγοράς Κουπονιών
  • Πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή: κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του Προμηθευτή πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατόπιν εντολής ή αδείας που του έχει χορηγηθεί και με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρεία (π.χ. τουριστικός πράκτορας, tour operator).
  • Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που προβάλλεται ή διατίθεται σε προσφορά μέσω της ιστοσελίδας
  • Κουπόνι: η βεβαίωση που χορηγείται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό και προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.

2.    Όροι Παροχής Υπηρεσιών
Η χρήση της παρούσας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.

α. Αγορά από το διαδικτυακό περιβάλλον του Παρόχου
Η εταιρεία παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας προσφορές τρίτων διαδικτυακών τόπων για προϊόντα και υπηρεσίες. Με την ταξινόμησή τους ανά κατηγορία ή σύμφωνα με το ύψος της προσφερόμενης τιμής παρέχεται στον επισκέπτη μία πλήρης επισκόπηση των τρεχουσών προσφορών στο διαδίκτυο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να τις συγκρίνει – αξιολογήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και να καταλήξει σε εκείνη που πραγματικά τον ενδιαφέρει δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες.

i) Η Εταιρεία δε συνιστά συμβαλλόμενο μέλος στις συμβάσεις που συνάπτονται. Δε συμμετέχει με κάποιο τρόπο στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.

ii) Η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ρόλο της να προβάλλει προσφορές άλλων διαδικτυακών τόπων. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μεταφέρεται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό περιβάλλον, στην οποία εμπεριέχεται η προσφορά, προκειμένου να επωφεληθεί αυτής σύμφωνα με τους εκεί ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η εταιρεία επ’ ουδενί ευθύνεται για τους κινδύνους που συνδέονται με τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που απορρέουν από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρεται λόγου χάρη ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι της Εταιρείας από τους αγοραστές, σε περίπτωση που διαπιστωθούν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα κατά τη χρήση των αγορασθεισών υπηρεσιών ή σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους Προμηθευτές. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας.

iii) Η Εταιρεία ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ακολουθούμενη ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής στους διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπει. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών.

iv) Ομοίως, υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούνται σε αυτούς για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

v) Το tourism.gr ως πάροχος υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των προσφορών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

vi) Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής για λήψη ενημερωτικών δελτίων σε όσους επιθυμούν. Η εγγραφή συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους του χρήστη στη μελλοντική ενημέρωσή του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) προϊόντων και υπηρεσιών της παρούσας αλλά και των συναφών ιστοσελίδων www.watchdeals.gr, www.goldenfoods.gr, www.tourism.gr, www.bodydeals.gr,www.oladeals.gr,www.goldenwin.gr,www.found.grτης διοργανώτριας εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

vii) Τα τηρούμενα στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
β. Αγορά Κουπονιού Προσφοράς Προμηθευτή από το tourism.gr

Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της προωθεί προϊόντα/υπηρεσίες προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μαζί με την εκάστοτε προσφορά. Για την ενεργοποίηση της εκάστοτε προσφοράς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Αγοραστών που έχει ορισθεί από τον Προμηθευτή ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του.

i) Η Εταιρία χορηγεί στους χρήστες της ιστοσελίδας που συμμετείχαν επιτυχώς στην αγορά μίας προσφοράς Κουπόνια (ηλεκτρονικές βεβαιώσεις). Το κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του στον Προμηθευτή ή τη γνωστοποίησή του στο πρόσωπο, το οποίο είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του και ενεργεί κατ’ εντολή του, ο τελευταίος υποχρεούται, ως περιγράφεται κατωτέρω, να παράσχει στον αγοραστή το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία.

ii) Και σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δε συμμετέχει στις ως άνω πωλήσεις, αλλά συνιστά τρίτο-διαμεσολαβητή. Διά του παρόντος ρητά δηλώνεται ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι της Εταιρείας από τους αγοραστές σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους Προμηθευτές ή ειδικά εξουσιοδοτημένα για την προώθηση των υπηρεσιών τους πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή τους, έχοντας εγγυηθεί έναντι της Εταιρείας την εκπλήρωση των προσφορών αυτών.. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία έναντι του Αγοραστή, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας.

iii) Διαδικασία με απλά βήματα

a. Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία Προσφορά, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) στα αντίστοιχα πεδία. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, και προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στο tourism.gr, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές συναλλαγές του, αλλά και να καταστεί δυνατός ο έλεγχος προηγούμενων αγορών, η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού, αλλά και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.

b. Κάθε χρήστης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Σε κάθε Προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε χρήστης.

c. Η εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου “Πληρωμή”. Στο σημείο αυτό, το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού, δεσμεύεται μέσω της πιστωτικής κάρτας του χρήστη στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή ή αντίστοιχα σε ορισμένες περιπτώσεις του προσώπου που ενεργεί κατ’ εντολή του.

d. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μόνο, εφόσον ενεργοποιηθεί η προσφορά. Το ποσό δεν αφαιρείται νωρίτερα από το λογαριασμό, προκειμένου να προληφθεί η περίπτωση της μη ενεργοποίησης της προσφοράς, ενώ υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να θελήσει εκ των υστέρων ο ενδιαφερόμενος να ακυρώσει την αγορά που πραγματοποίησε. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της tourism.gr στο 210 5053003.

e. Η ενεργοποίηση της Προσφοράς πραγματοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται κάθε φορά σε αυτήν. Η διάρκεια της ανάρτησής στην ιστοσελίδα και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών για την ενεργοποίησή της καθίστανται πάντοτε γνωστά στο χρήστη, πριν αυτός εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παράλληλα, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας το χρονικό διάστημα, το οποίο απομένει μέχρι το πέρας ανάρτησης της Προσφοράς, καθώς επίσης και τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίησή της (Προσφοράς). Ωστόσο, η Εταιρεία τηρεί πάντοτε το δικαίωμα να επιμηκύνει σε συνεργασία με τον Προμηθευτή ή το πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του, την τρέχουσα προσφορά ή να την περατώσει πριν το προβλεπόμενο χρόνο στην περίπτωση, κατά την οποία συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός Αγοραστών που έχει οριστεί. Η σχετική ενημέρωση στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται μέσω ειδικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα ή μέσω αποστολής ενημερωτικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί από αυτόν.

Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Εταιρεία: 

i) δίνει εντολή για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Κουπονιού στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή ή κάθε εξουσιοδοτημένου για την προώθηση των υπηρεσιών του προσώπου, που ενεργεί κατ’ εντολή του.  

ii) διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά (ενεργοποίηση της Προσφοράς και επιτυχής χρέωση της πιστωτικής κάρτας) τα Κουπόνια, τα οποία προορίζονται για τη συγκεκριμένη Προσφορά. Τα Κουπόνια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας στη σελίδα του προφίλ του κάθε Αγοραστή ενώ σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής.

iii) αποστέλλει στον Προμηθευτή ή σε κάθε κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, κατάλογο με τα ονόματα των Αγοραστών και τον κωδικό κάθε Κουπονιού, που είναι μοναδικός.

iv) Eντός 24 ωρών από την ενεργοποίηση της προσφοράς εμφανίζεται στο προφίλ του χρήστη η βεβαίωση αγοράς (κουπόνι). Σε αυτήν αναγράφονται τα εξής στοιχεία :
•    ονοματεπώνυμο
•    προϊόν ή υπηρεσία
•    ποσό που καταβλήθηκε
•    στοιχεία Προμηθευτή
•    χρονικό διάστημα, εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος
•    όροι και στοιχεία της προσφοράς
•    Με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και την προσκόμισή της από κοινού με την ταυτότητα, το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης καθίσταται υποχρεωτική η παροχή της υπηρεσίας από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του, υποχρεούται να προσφέρει αυτήν προσηκόντως και αμελλητί στους κατόχους των Κουπονιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Αγοραστών που του έχει αποστείλει η Εταιρία.
•    Στην περίπτωση ωστόσο, κατά την οποία δεν επιδειχθεί κάποιο από τα ανωτέρω αποδεικτικά ή ο αγοραστής προσέλθει σε χρονικό διάστημα εκτός αυτού, που αναγράφεται στο κουπόνι, ο Προμηθευτής ή το πρόσωπο που ενεργεί εν προκειμένω κατ’ εντολή του, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της αγορασθείσης υπηρεσίας.

v) Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό και πάντοτε μέχρι της ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δε δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή ή από το πρόσωπο που ενεργεί εν προκειμένω κατ’ εντολή του, χρηματικό αντάλλαγμα για αυτό ή οιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία πλην αυτού που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή του προσώπου που ενήργησε κατ’ εντολή του. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του, ο Προμηθευτής ή η Εταιρία δε φέρουν καμία ευθύνη.

vi) Κατά την εμφάνιση του Κουπονιού για εξαργύρωση εκδίδεται και χορηγείται από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή νόμιμο παραστατικό (απόδειξη), στο οποίο περιέχεται η αξία της αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται και από το πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή για την προώθηση των υπηρεσιών του και αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία προς τον αγοραστή.

vii) Ο Αγοραστής δύναται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο support@tourism.gr) προς την Εταιρεία (άρθρο 4 παρ.10 του Ν.2251/1994). Συνεπεία τούτου, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το Κουπόνι, το οποίο και ακυρώνεται.

viii) Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή (και το εκάστοτε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του) και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).
Προσωπικός λογαριασμός

i) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, προσωπικό λογαριασμό (account) στο tourism.gr, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές συναλλαγές του, αλλά και να καταστεί δυνατός ο έλεγχος προηγούμενων αγορών,η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού, αλλά και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.

ii) Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του tourism.gr είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο δίχως εξουσιοδότηση.

iii) Το tourism.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.
Τα τηρούμενα στοιχεία των μελών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τρόποι Πληρωμής

Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του tourism.gr γίνονται εντός Ελλάδος με την χρήση πιστωτικής κάρτας υπό την προϋπόθεση νόμιμης χρήσης αυτής.Oι κάρτες οι οποίες είναι αποδεκτές από την συνεργαζόμενη τράπεζα Alpha Bank είναι οι Visa και Mastercard όλων των τραπεζών.Η Εταιρεία εγγυάται την ορθότητα και ασφάλεια των συναλλαγών σας με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων με την μη αποθήκευση ή μεταφορά προσωπικών σας στοιχείων σε servers της Εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα deal οφείλετε να επανεισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να δηλώσετε ρητά ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας ή πραγματοποιείτε καθ' όλα νόμιμη χρήση αυτής. Εάν η συναλλαγή σας δεν ολοκληρωθεί λόγω στιγμιαίου προβλήματος του λογισμικού, βλάβη της κύριας μνήμης ή διακοπής πρόσβασης στην σελίδα τότε θα θεωρηθεί ότι δεν συμμετέχετε ενεργά στην προσφορά και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε. Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές μόνο περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης τραπεζικής συναλλαγής και όχι εξαντλητική λίστα.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στον Αγοραστή να πραγματοποιήσει τις αγορές του μέσω PayPal ή με τραπεζικό έμβασμα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας οι οποίοι γνωστοποιούνται μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας του tourism.gr.

3.    Περιορισμένη άδεια
Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Το tourism.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.

4.    Μεταβολές των όρων χρήσης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

5.    Περιορισμός Ευθύνης
a. Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει από το ρόλο της να προβάλλει άλλους διαδικτυακούς τόπους. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των διαδικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής ή κάθε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του πρόσωπο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές. Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προωθούμενου Τόπου ή τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο.
b. Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα απευθείας αγοράς κουπονιού προσφοράς (τρίτου προμηθευτή) από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή. Ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής ή κάθε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του πρόσωπο. Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο.

i. Κατά την αγορά του κουπονιού ο Αγοραστής δηλώνει συνειδητά και υπεύθυνα ότι κάνει νόμιμη χρήση της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία για μη νόμιμη χρήση αυτής.

ii. Η αποκατάσταση κουπονιού, το οποίο ο Αγοραστής και Δικαιούχος αυτού έχει απωλέσει ή καταστρέψει από δική του υπαιτιότητα δεν αποτελεί ευθύνη της Εταιρείας.

iii. Δεν εμπίπτει στα καθήκοντα της εταιρείας η επιστροφή χρημάτων, που αντιστοιχούν σε αγορασθείσα υπηρεσία, εάν ο αγοραστής δεν εκμεταλλεύθηκε το κουπόνι στην χρονική περίοδο, που όφειλε ή δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ποιότητα των υπηρεσιών.

iv. Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη.

c. Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

d. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

e. Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

f. Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

g. Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη

6.    Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

7.    Ευθύνη Χρήστη

a. Ο χρήστης της ιστοσελίδας του tourism.gr αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

b. Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

c. Δεσμεύεται παράλληλα ότι δε θα προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

d. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, το tourism.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του παρανομούντος χρήστη, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την εταιρεία για κάθε ζημία που προκαλείται από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του χρήστη δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

8.    Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών

a. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση) των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

b. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται για την άρτια ενημέρωσή του σχετικά με προωθητικές ενέργειες της διοργανώτριας εταιρείας που αφορούν την παρούσα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως ισχύει σήμερα.

c. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς επίσης και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

d. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

9.    Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων